From ideas to solutions

Družba A1, investicijsko upravljanje, d. d., ima svoje naložbe v vrsti uspešnih podjetij, ki poslujejo pretežno na področju nepremičnin in avtomobilizma.

Skupaj s hčerinskimi družbami tvori SKUPINO A1, uspešen poslovni sistem, ki svoje moči usmerja v iskanje in upravljanje perspektivnih projektov doma in v tujini.

Obvestilo o sklicu skupščine

Na podlagi tč. 8.2 in 8.3 Statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

23. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 22.12.2017 ob 10. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Povezava do obvestila (PDF)

A1 d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

A1 d.d.- SKLEP o izbrisu iz sodnega registra

Obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Ljubljani v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra, dne 14.09.2017 sklenilo, da se iz sodnega registra izbriše subjekt vpisa A1-REMONT KRANJ investicijsko upravljanje, d.o.o., matična številka 5097134000.

Družba se izbriše iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi A1, investicijsko upravljanje, d.d., matična številka 5913187000 na podlagi Pogodbe o pripojitvi opr. Št. SV 355/17 z dne 19.5.2017.

Direktor:
Dr. Samo Javornik